RSS Feed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ‘…ΥΠΑΡΚΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ή ΥΠΑΡΚΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’

image02

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1). Η παρατήρηση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή όπως προκύπτει από την Έκθεση του (σελ 15-16) για τη χρήση 2014 του Δήμου μας αναφέρει επί λέξει: «Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται υπό το καθεστώς εκκαθάρισης και δεν αναμένεται να προκύψει υπόλοιπο προϊόντος εκκαθάρισης που να καλύψει την ανάκτηση του κεφαλαίου αυτού στο Δήμο και κατά συνέπεια δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη υποτίμησης των συμμετοχών αυτών ποσού ευρώ 392.817,32 σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης και της καθαρής θέσης με αποτέλεσμα αυτά να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα».

Φυσικά η άνω παρατήρηση είναι ξεκάθαρη, ωστόσο υπάρχει και μεγάλη ουρά. Μεγάλα ποσά υποχρεώσεων των δημοτικών επιχειρήσεων δεν έχουν απεικονιστεί στις υποχρεώσεις του Δήμου γεγονός που θα μειώσει τα μελλοντικά αποτελέσματα χρήσης αλλά και την καθαρή λογιστική θέση του Δήμου μας. Μάλιστα με το ν 4321/2015 προβλέπεται ότι όταν ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτής της εταιρείας. Το ποσό αυτό αφορά την ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΑΕ και είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ακόμα χωρίς προσαυξήσεις. Βέβαια και στις άλλες 2 επιχειρήσεις ΚΕΔΗΛ και ΔΕΚΕΗΛ υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν λογιστικοποίησε ο Δήμος.

2). Όσον αφορά τις ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ,

1.‘Όσον αφορά τις ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΕΙΣ ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής στη σελίδα 15-16 της έκθεσης του για τη χρήση 2014 αναφέρειεπί λέξη «Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης και δεν αναμένεται να προκύψει υπόλοιπο προϊόντος εκκαθάρισης που να καλύψει την ανάκτηση του κεφαλαίου αυτού στο Δήμο.

Κατά συνέπεια δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη υποτίμησης των συμμετοχών αυτών ποσού Ευρώ 392.817,32 σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως και της καθαρής θέσης με αποτέλεσμα αυτά να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Η άνω παρατήρηση είναι ξεκάθαρη αλλά υπάρχει και μεγάλη ουρά, μεγάλα ποσά υποχρεώσεων των Δημοτική επιχειρήσεων δεν απεικονιστεί στις υποχρεώσεις του Δήμου γεγονός που θα μειώσει τα μελλοντικά αποτελέσματα επόμενων χρήσεων αλλά και την καθαρή λογιστική θέση του Δήμου μας. Τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγάλα ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι με το Ν.4321/2015 προβλέπεται ότι όταν νομικό ή φυσικό πρόσωπο συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτής της εταιρείας. Το ποσό αυτό αφορά την ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΑΕ και το οφειλόμενο ποσό είναι εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ. Μάλιστα και στις άλλες δύο Δημοτικές επιχειρήσεις ΚΕΔΗΛ & ΔΕΚΕΗΛ υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις που δεν λογιστικοποίησε η Δημοτική αρχή.

1.‘Όσον αφορά τις ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ η απάντηση της Δημοτικής Αρχής δείχνει την κουτοπονηριά σε όλο της το μεγαλείο. Αντί να απαντήσουν στην παρατήρηση του ορκωτού λογιστή αλλά και την δική μας ο οποίος στην σελίδα 20 της έκθεσης του αναφέρει « Δεν έχει διενεργηθεί σχετική συμπληρωματική πρόβλεψη υποτίμησης τωναπαιτήσεων αυτών ποσού Ευρώ 800.000,00 περίπου σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως και της καθαρής θέσης με αποτέλεσμα αυτά να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα». Η δική μας άποψη είναι ότι η πρόβλεψη θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη διότι το ποσό των απαιτήσεων της 31.12.2014 είναι Ευρώ 2.810.796,82 και βέβαια σχετίζεται και με την χρήση των τελευταίων χρόνων αφού τα χρόνια πριν την κρίση οι ανείσπρακτες απαιτήσεις κάθε τέλους του έτους ήταν αρκετά λιγότερα από ένα εκατομμύριο Ευρώ.

προσέξατε την κουτοπόνηρη απάντηση Δημοτικής Αρχής: «…Η Δημοτική μας Αρχή έχει φέρει ήδη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο τη διαγραφή προστίμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσό και αφορά πρόστιμα που έχει επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο για παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας…».

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το ψέμα. Η πρόβλεψη αυτή η συνολική ποσού ευρώ 3.054.173,60 έγινε στην χρήση 2005 και 2006 και είναι ορθή, άρα δεν έγινε από την παρούσα Δημοτική Αρχή που προσπάθησε έντεχνα να συμπεριλάβει σε αυτή την πρόβλεψη από προηγούμενες χρήσεις την πρόβλεψη που δεν έκαναν στη χρήση 2014 ποσού περίπου800.000,00 ευρώ.

Ας ανακεφαλαιώσουμε με τις δύο ως τώρα παρατηρήσεις:

Ήδη το «πλεόνασμα» ποσού 1.156.799,57 ευρώ έχει μετατραπεί σε έλλειμμα αφού οι δύο προβλέψεις που δεν έγιναν 392.817,32 ευρώ για τις Δημοτικές επιχειρήσεις και τουλάχιστον 800.000 ευρώ για τις ακίνητες απαιτήσεις. Ο υπολογισμός είναι προφανής χωρίς τις μη λογιστικοποιημένες υποχρεώσεις!!!

3).Σχετικά με την παρατήρηση μας ότι στην χρήση 2014 μειώθηκε η μισθοδοσία (800.000,00) σε σχέση με το 2013, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ακόμα και αν υπήρχε πλεόνασμα δεν προέρχονταν από καλύτερη οικονομική διαχείριση και είναι πρόκληση να μας λένε ποιά παρεχομένη υπηρεσία μειώθηκε το 2014. Ας ρωτήσουν τους Δημότες πχ για την καθαριότητα.

4).Αναφορικά με τις απαιτήσεις τρίτων από δικαστικές διεκδικήσεις. Εμείς ακριβώς επισημάναμε ότι «δεν μπορεί να προβλεφθεί το ποσό ακριβώς που μελλοντικά θα επιβαρύνει τον Δήμο, όμως προβλέψεις πρέπει να γίνονται με βάση τις παραδεγμένες λογιστικές αρχές».

Προϋπόθεση για να γίνει πρόβλεψη είναι:

Α. Να υπάρχει αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση του εξόδου ή της ζημίας

Β. Να μην είναι ακριβές το ποσό του εξόδου ή της ζημίας και ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί.

Οι προβλέψεις που δεν έγιναν θα επιβαρύνουν μελλοντικά τα αποτελέσματα

χρήσεως και την καθαρή λογιστική θέση του Δήμου.

Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουν;

5).Θα παρακαλούσαμε να μην μπερδεύουν το «πλεόνασμα» με τα ταμειακά διαθέσιμα.

Δεν είναι ανώτερα οικονομικά αυτά, αλλά η απλή λογική!

Μια οικονομική μονάδα μπορεί να έχει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα και να είναι ελλειμματική ή και το αντίστροφο.

6). Όσον αφορά το πρόστιμο από τη Δ.Ο.Υ. για τη μη τήρηση ταμειακής μηχανής στο νεκροταφείο είχαμε έγκαιρα επισημάνει τον κίνδυνο που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να υπάρχει ταμειακή μηχανή και για διαχειριστικούς λόγους. Όταν συμβιβάζεσαι με τη Δ.Ο.Υ.και πληρώνεις πρόστιμα 119.800,00 ευρώ νομίζουμε ότι αυτά που λένε δεν τα πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Πρέπει να καταλάβει η δημοτική αρχή ότι διαχειρίζεται χρήματα δημοτών και όχι του οίκου της.

7). Τέλος όσον αφορά το τέλος διαχείρισης απορριμμάτων στην ανακοίνωση μας ξέραμε πολύ καλά τι επισημαίναμε. Ότι τα έσοδα μαζί με τον ηλεκτροφωτισμό ανέρχονται στο ποσό των 6.219.726,00 ευρώ, ενώ όσον αφορά τα έξοδα το κόστος απορριμμάτων είναι βάσει πρόσφατης μελέτης 4.443.640,00 ευρώ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού που βέβαια δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά χονδρικά υπολογίσαμε ότι δεν είναι μεγαλύτερες από τη διαφορά τέλους εσόδων από τα απορρίμματα και τον ηλεκτροφωτισμό μείον το κόστος των απορριμμάτων, αφού για 6ο χρόνο η δημοτική αρχή δεν ευαρεστήθηκε να πράξει τα νόμιμα, δηλαδή να εφαρμόσει την αναλυτική λογιστική ώστε να προκύπτει κατά υπηρεσία το έσοδο και το έξοδο. Γι αυτό και οι ίδιοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι – εννοώντας πλεόνασμα – που όμως δεν πρέπει να υπάρχει στα ανταποδοτικά ούτε έλλειμμα ούτε πλεόνασμα βάσει και της νομοθεσίας των ΟΤΑ.

Καλή μεν η «επικοινωνιακή πολιτική», αλλά αν ξεπερνάει κάποια όρια καταντάει τελικά σε γελοιότητα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: